Besteld voor 13.00 uur? Volgende dag bezorging!
Gratis verzending boven € 40,00
Klanten beoordelen ons met een score van 4.77/5.00
Klantenservice: 055-203 21 41

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden - quinmo.eu

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand; U heeft het recht uw bestelling tot 14 kalenderdagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzondkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@quinmo.eu. 
 7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 8. Overeenkomst op afstand en actievoorwaarden: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Matheys Pattipeilohy

Handelend onder de naam: Quinmo (Eenmanszaak)

 

Vestigings- & bezoekadres Quinmo:

Stadhoudersmolenweg 51
7317 AW Apeldoorn
Nederland

 

Telefoonnummer: +31-55-203 21 41

 

Bereikbaarheid:

Van Maandag t/m Vrijdag van 10:00 uur tot 18:00 uur (CET)

Zaterdag, Zondag en op feestdagen gesloten

 

E-mailadres: info@quinmo.nl

KvK-nummer: 55760686

Btw-identificatienummer: NL 255780710B01
 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van aflevering;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
 • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
 • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
 • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
 • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
 • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
 • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

 

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie,schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 • a) het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
 • b) de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 • c) de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 • d) de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
 • e) de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
 • In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Actievoorwaarden: 


 • Kortingen en acties zijn niet geldig in combinatie met andere lopende aanbiedingen en/of aparte korting codes.
 • Kortingen en acties zijn niet geldig met terugwerkende kracht.
 • Kortingen worden automatisch verrekend in de bestelprocedure of kunnen door een van tevoren van QuinMo vastgestelde en verstrekte actie/korting code tijdens de bestelprocedure worden gebruikt.
 • Artikelen die door een verloting en/of actie gratis zijn verkregen kunnen niet in contanten worden uitbetaald en zijn uitgesloten van retour, omruiling en garantie.
 • QuinMo behoudt zich het recht voor de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen en/of de actie voortijdig te beëindigen.
 • Acties zijn alleen geldig in Nederland, tenzij anders vermeld.
 • Kortingbon: Indien u een kortingbon voor de aankoop van een volgende bestelling ontvangt kan deze code slechts een keer worden gebruikt. De waarde van een kortingbon kan niet in geld uitbetaald worden. De geldigheid van de kortingbon verloopt 3 maanden na de datum van uitgifte. Deze kortingbon is niet geldig in combinatie met reeds lopende aanbiedingen (Sales) en/of voordeelpakketten. U ontvangt geen geld terug als u de artikelen die u met deze kortingbon hebt aangeschaft, ruilt of retourneert. 

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht
 

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 kalenderdagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na de dag van ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger. 
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

 

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
 • a) die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 • b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 • c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 • d) die snel kunnen bederven of verouderen;
 • e) waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 • f) voor losse kranten en tijdschriften;
 • g) voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken
     3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
 • a) betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
 • b) waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
 • c) betreffende weddenschappen en loterijen.

 

Artikel 9 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
 • a) deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 • b) de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 • c) De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

         

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

 

Artikel 11 - Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

 

Opzegging

 

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen)  of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen)  of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
 • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
 • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
 • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

 

Verlenging

 

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde  tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde  tijd  is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement)  wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

 

Duur

 

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

 

Artikel 13 - Betaling

 1. Voorzover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 kalenderdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Voorwaarden Betaal na Ontvangst

De volgende contractsvoorwaarden zijn van toepassing verklaard op het bezoek aan deze website, de aanvraag/beoordeling en goedkeuring van de aanvraag op de achteraf betaalservice van MultiFactor.

Artikel 1: Definities

In de Algemene Voorwaarden verstaan we het volgende onder de definities:

Consument: De partij die, ter voldoening van een geldschuld, (een opdracht tot) betaling door middel van betaalopdrachten kan verrichten via MultiSafepay aan MultiFactor.

Achteraf Betaalservice De dienst die MultiFactor op grond van de Overeenkomst levert, waarvan de functionaliteit wordt beschreven in de Overeenkomst, de Algemene Voorwaarden als ook in de technische documentatie die MultiFactor aan Merchant ter beschikking zal stellen.

MultiFactor-website: De website http://www.multifactor.nl
MultiFactor: MultiFactor B.V. is een zelfstandig bedrijf dat het achteraf betaalproces van Betaal na Ontvangst, de achteraf betaalmethode van MultiSafepay, uitvoert. MultiFactor is gespecialiseerd in het veilig uitvoeren van achteraf betaaloplossingen voor consumenten in Nederland.

Merchant: De partij die de betaalservice kan accepteren op basis van een tussen MultiFactor en de Merchant gesloten overeenkomst.

Overeenkomst: De tussen MultiFactor en de Merchant gesloten overeenkomst inzake de MultiSafepay-rekening, waarop deze Algemene voorwaarden MultiFactor van toepassing zijn verklaard.

Vordering: Een vordering is opgebouwd uit een openstaand bedrag (transactie), met eventueel een verhoging van de verzendkosten, BTW en de kosten voor het gebruik maken de
betaalmethode Betaal na Ontvangst. Dit bedrag kan opgehoogd worden door incasso en/of administratiekosten.

Artikel 2: Toepasselijkheid

1: De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst en offerte van MultiFactor, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2: De toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden door de Merchant wordt door MultiFactor uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3: Beoordeling aanvraag offerte

1: Indien u enkel informatie opvraagt over de achteraf betaalservice, leidt dit niet tot een overeenkomst. Evenmin kan uit de informatie-aanvraag of offerte worden afgeleid dat er een overeenkomst tot stand zal komen. MultiFactor is te allen tijde bevoegd om zonder opgave van reden een (voorwaardelijke) aanvraag af te wijzen. De voorwaardelijke goed- of afkeuring is gebaseerd op gegevenscontrole en controle van de website.

2: MultiFactor heeft de mogelijkheid om tot 10 dagen na ontvangst van de getekende offerte van merchant, deze offerte alsnog in te trekken.

3: Indien merchant een Betaal na ontvangst offerte binnen 30 dagen na ontvangst, niet schriftelijk bevestigd noch accordeert, komt de offerte te vervallen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.


Artikel 4: Dienstverleningsovereenkomst

1: MultiFactor verleent gedurende de contractsperiode de betaaldienst aan merchant. De betaaldienst wordt geleverd overeenkomstig de Algemene Voorwaarden en de Dienstverleningsovereenkomst.

2: De contractsduur wordt door MultiFactor vastgesteld. Het overschrijden van deze termijn stelt MultiFactor niet in gebreke.

3: Merchant informeert MultiFactor over de correcte gegevens en voorziet in de medewerking, voor de uitvoering van de overeenkomt.

4: MultiFactor heeft te allen tijde de bevoegdheid de dienstverleningsovereenkomst te ontbinden wanneer de merchant niet overeenkomstig met de overeenkomst handelt.

5: MultiFactor is bevoegd om voor het uitvoeren van de overeenkomst derde partijen te benaderen.


Artikel 5: Website en intellectueel eigendom

1: Merchant vermeldt op website de door MultiFactor verstrekte algemene consumenten voorwaarden. De informatie wordt in samenwerking met MultiFactor opgesteld. Deze algemene voorwaarden dienen op een duideljk zichtbare plaats op de website te worden geplaatst.

2: De rechten en het gebruik van de naam en het logo van MultiFactor, zijn uitsluitend aan MultiFactor voorbehouden.

Artikel 6: Bescherming persoonsgegevens en geheimhouding

1: MultiFactor respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

2: MultiFactor kan gebruik maken van derden die MultiFactor van data voorzien. De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats met in achtneming van de Wet bescherming persoonsgegevens.

3: Merchant gaat akkoord met het verwerken van persoonsgegevens tijdens de vordering en de overdracht van de vordering.

4: Partijen zijn verplicht om de informatie die zij verstrekken en uitwisselen tijdens de overeenkomst vertrouwelijk te behandelen.

5: Merchant dient overeenkomstig met de Wet bescherming op persoonsgegevens, gegevens te verwerken en te behandelen.


Artikel 7. Aansprakelijkheid

1: MultiFactor is enkel verantwoordelijk voor schade die aan opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel op grond van dwingendrechtelijke regels voor risico van MultiFactor komt. MultiFactor kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

2: MultiFactor is niet verantwoordelijk voor schade als gevolg van fraude die niet detecteerbaar is gebleken voor MultiFactor.

3: MultiFactor is niet verantwoordelijk voor schade bij merchant met betrekking tot het ondeugdelijk functioneren van de website, berekeningen en betaalmethoden.

4: MultiFactor is niet verantwoordelijk voor schade bij merchant met betrekking tot het ondeugdelijk functioneren van de website en betaalomgeving van MultiFactor.

5: MultiFactor is niet verantwoordelijk voor storingen op website, de betaalomgeving- apparatuur en programmering die invloed (kan) hebben op het uitvoeren van een betaalopdracht.

6: Indien MultiFactor desondanks gehouden is om schade te vergoeden, zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag wat gelijk staat aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

7: Indien er sprake is van schade, dient merchant, MultiFactor hier binnen uiterlijk 14 dagen na het ontstaan hiervan op de hoogte te stellen. Na het verlopen van deze termijn vervalt het recht op (eventuele) schadevergoeding.


Artikel 8: Merchant overdracht gegevens

1: Merchant garandeert dat de vordering met de consument niet rechtsgeldig op andere wijze, verrekend of opgeschort is.

2: Merchant dient zorg te dragen voor een correcte en deugdelijke aflevering van de bestelling.

3: MultiFactor is niet verantwoordelijk voor onjuiste, gebrekkige leveringen, noch voor leveringen die niet zijn geleverd/verzonden, dan wel foutief zijn geleverd/verzonden.

4: Bij het (gedeeltelijk) ontbinden van de overeenkomst door bijvoorbeeld het retourneren van producten, (gedeeltelijk) omruilen van producten of alle mogelijke andere aanpassingen aan bestelling; informeert de merchant, MultiFactor hier uiterlijk binnen 2 werkdagen over.

5: Merchant verstuurt factuur van de bestelling zonder het rekeningnummer van de merchant zelf.

6: Indien consument desondanks foutief het bedrag naar merchant overmaakt, stort merchant het bedrag uiterlijk binnen 2 werkdagen naar MultiFactor. MultiFactor wordt hiervan door merchant per email en/of telefonisch op de hoogte gesteld.

7: Gegevens over de vordering dienen te allen tijde aan MultiFactor te worden verstrekt. Indien deze gegevens niet worden verstrekt, wordt merchant in gebreke gesteld.

8: Merchant voorziet MultiFactor van verzendgegevens van bestelling, desgewenst worden de gegevens aan MultiFactor overlegd.

9: Indien de merchant niet voldoet aan het verstrekken van de gevraagde gegevens, stelt MultiFactor merchant daarvan schriftelijk op de hoogte. Indien merchant na deze melding niet binnen 5 werkdagen reageert, kan de samenwerkingsovereenkomst ontbonden worden.

10: De merchant handelt altijd conform relevante (Nederlandse) wet-en regelgeving.


Artikel 9: MultiFactor verantwoordelijkheden

1: MultiFactor voert bij iedere bestelling een kredietwaardigheid toets en fraudecontrole uit. De uitkomst wordt direct of ten minste binnen 2 werkdagen naar merchant gecommuniceerd.

2: MultiFactor probeert fraude te bestrijden door verschillende gegevenscontroles van de vordering uit te voeren.

3: MultiFactor draagt zoveel mogelijk zorg voor een beveiligde betaalomgeving waar de betaaloplossing wordt aangeboden

4: MultiFactor neemt de vordering en het bijbehorende risico over. Dit conform de samenwerkingsovereenkomst.

5: MultiFactor garandeert merchant dat de persoonsgegevens conform de Wet persoonsgegevens zijn verkregen en worden verwerkt.
Artikel 10: Ontbinding overeenkomst 1: MultiFactor heeft het recht om de overeenkomst te ontbinden indien merchant zich niet aan verplichtingen uit de samenwerkingovereenkomst en/of Algemene Voorwaarden houdt en/of MultiFactor uit het gedrag van de merchant kan afleiden dat de verplichtingen niet (kunnen) worden voldaan. 2: De merchant heeft het recht de samenwerking per direct te beëindigen: MultiFactor in een failissement of surseance verkeerd. Er sprake is van beslaglegging op MultiFactor MultiFactor haar verplichtingen jegens de merchant niet nakomt.
Artikel 11: Algemene voorwaarden 1: Het wijzigen van de Algemene Voorwaarden door MultiSafepay is toegestaan. Na het wijzigen van de Algemene Voorwaarden wordt de merchant hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld dan wel via de MultiFactor website in de gelegenheid gesteld, hiervan kennis te nemen. De wijziging treedt na een maand in werking. Indien de merchant de wijzigingen
34
verwerpt, kan hij de overeenkomt met in acht neming van de opzeggingstermijn ontbinden. 2: Merchant heeft een maand de tijd om de wijzigingen te verwerpen. Er kan hierover schriftelijk contact worden opgenomen. Indien merchant niet binnen deze termijn contact opneemt, wordt merchant geacht akkoord te gaan met de wijziging(en).
Artikel 12: Toepasselijk recht en bevoegde rechter 1: MultiFactor is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55878512, statutair gevestigd Kraanspoor 39, 1033SC Amsterdam. De website: www.multifactor.nl 2: De Contactgegevens van MultiFactor MultiFactor, Kraanspoor 39, 1033SC Amsterdam of Postbus 37159, 1030 AD Amsterdam. Telefonisch zijn we bereikbaar op nummer 020-8500533. Per e-mail: support@multifactor.nl Website: www.multifactor.nl Openingstijden: maandag t/m donderdag 08:00-17:30, vrijdag van 08:00-17:00. 3: MultiSafepay staat onder toezicht van de Nederlandse Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële markten (AFM). 4: Op elke overeenkomst tussen u en MultiFactor B.V. is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij de wet nadrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst. 5: De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
35
Algemene Voorwaarden voor de consument
De onderhavige contractsvoorwaarden zijn van toepassing op uw bezoek van deze website, uw aanvraag en beoordeling van uw verzoek om achteraf te betalen via de service van MultiFactor. Eveneens zijn deze voorwaarden van toepassing op de goedkeuring van uw aanvraag op de achteraf betaalservice van Multi Factor.
Artikel 1: Definities
Betaalopdracht: Een openstaand vordering, de hoogte van het bedrag van de oorspronkelijke bestelling, met eventueel een verhoging van de verzendkosten, BTW en de kosten voor het gebruik maken de betaalmethode Betaal na Ontvangst. Dit bedrag kan opgehoogd worden door incasso en/of administratiekosten. Voor het gebruik maken van Betaal na ontvangst betaalmethode wordt de consument €1,50 in rekening gebracht.
Merchant: De partij die, ter voldoening van een geldschuld, betaalopdrachten kan accepteren op basis van een tussen MultiSafepay en de Merchant gesloten overeenkomst.
MultiFactor-website: De website http://www.multifactor.nl
MultiFactor: MultiFactor B.V. is een zelfstandig bedrijf dat het achteraf betaalproces van Betaal na Ontvangst, de achteraf betaalmethode van MultiSafepay, uitvoert. MultiFactor is gespecialiseerd in het veilig uitvoeren van achteraf betaaloplossingen voor consumenten.
Transactie: Een op de Gebruiksinstelling geregistreerde opdracht tot Betaling door Consument aan MultiFactor.
Artikel 2: Beoordeling aanvraag 1: MultiFactor B.V. behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om zonder opgave van redenen een aanvraag af te wijzen. U krijgt indien mogelijk direct online te zien of uw verzoek wel of niet, of voorwaardelijk wordt goedgekeurd. Deze voorwaardelijke goedkeuring is in beginsel enkel het resultaat van een gegevenscontrole door ons. Desgewenst kunt u een verzoek indienen schriftelijk bericht te ontvangen met opgave van redenen. Dit verzoek wordt alleen in behandeling genomen, indien MultiFactor een geldig identiteitsbewijs van de aanvrager ontvangt. 3: Binnen één werkdag na aanvankelijke voorwaardelijke acceptatie, kan MultiFactor deze voorwaardelijke acceptatie alsnog weigeren. Uw aanvraag wordt hiermee alsnog afgewezen. De voorwaardelijke acceptatie hangt samen met het feit dat de goedkeuring vooralsnog uitsluitend het resultaat is van beperkte gegevenscontrole. 4: Als basisvoorwaarden voor de beoordeling van uw aanvraag dient u minimaal de volgende informatie te verstrekken: 4.1: Uw NAW- en contactgegevens. Het factuur- en bezorgadres bevindt zich in Nederland. Dit adres mag geen postbus adres zijn en u dient over een vaste woon- en/of verblijfplaats te 

beschikken binnen Nederland; 4.2: Uw geboortedatum, waaruit blijkt dat u 18 jaar of ouder bent; 4.3: Uw bankrekeningnummer.
Artikel 3: Voorwaarden beoordeling achteraf betalen Als basisvoorwaarden voor de beoordeling van uw aanvraag dient u minimaal aan de volgende voorwaarden te voldoen: 1: Uw factuur- en bezorgadres ligt in Nederland. Dit adres is geen postbus adres; 2: U bent 18 jaar of ouder; 3: U bent niet failliet verklaard, of onder curatele/bewind gesteld. Eveneens is er geen verzoek/vordering daartoe ingediend; 4: U hebt geen surseance van betaling aangevraagd of u verkeert in surseance van betaling, schuldsanering/bemiddeling danwel is hier een aanvraag voor ingediend of dreigt u hierin te verkeren; 5: U verkeert niet in een situatie waarin u bent opgehouden uw schulden tijdig en integraal te voldoen; 6: De Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen is niet op u van toepassing. 7: U bent handelingsbekwaam en beschikkingsbevoegd. 8: De waarde van uw (eerste) bestelling is niet lager of hoger dan het bedrag dat de aan u verkopende partij toestaat om achteraf te mogen betalen; 9: U heeft bevrijdend de eerste bestelling betaald voordat u een tweede keer achteraf kunt betalen. 10: Indien u bovenstaande gegevens verstrekt omdat u door het plaatsen van de bestelling gebruik wenst te maken van de achteraf betaalservice van MultiFactor, verleent u uitdrukkelijke toestemming om uw gegevens te verwerken en te toetsen op een dergelijke wijze dat MultiFactor uw gegevenscontrole op een deugdelijke en zorgvuldige wijze kan beoordelen en u tevens kan informeren of de aanvraag (voorwaardelijk) is geaccepteerd. 11: U verklaart door middel van deze aanvraag de betalingsverplichtingen die voortvloeien uit uw bestelling volledig en tijdig te kunnen nakomen.
Artikel 4: Wijze van betalen 1: Indien u gebruik wenst te maken van de achteraf betaalservice van MultiFactor en MultiFactor B.V. accepteert uw bezoek, worden de rechten ten aanzien van het voor uw aankopen verschuldigde bedrag overgedragen aan MultiFactor B.V. Dat brengt met zich mee dat u na acceptatie nog uitsluitend bevrijdend kunt betalen aan MultiFactor B.V. MultiFactor verzendt u een digitale factuur voor het door u verschuldigde bedrag. U kan van MultiFactor een factuur ontvangen voor het verschuldigde bedrag apart van de levering van de bestelling. Deze factuur wordt digitaal verzonden. 2: Uw betalingsverplichting blijft onverlet en onverkort in stand indien u na de acceptatie aan een ander dan MulitFactor betaalt. U bent derhalve gehouden om (nogmaals) aan MultiFactor te betalen. 3: MultiFactor behoudt zich het recht voor om eventuele afleverkosten en kosten van betaling en/of overige kosten in geval van retournering van uw bestelling niet te restitueren. 4: Indien u gebruik maakt van achteraf betalen via MultiFactor in combinatie met automatische incasso machtigt u MultiFactor B.V uitdrukkelijk tot het automatisch incasseren van de (aflever)kosten op het door u vermelde (bank)rekeningnummer. U heeft bevrijdend
37
betaald zodra de incasso is geschiedt en de termijn voor stornering is verlopen. 5: Indien u kiest voor de achteraf betaalservice MultiFactor in combinatie met een eenmalige machtiging, machtigt u MultiFactor B.V. uitdrukkelijk tot het automatisch incasseren van de (aflever) kosten op het door u vermelde (bank)rekeningnummer. U heeft geen recht op terugboeking, zodra uw betaling is ontvangen heeft u bevrijdend betaald. 6: MultiFactor B.V. is bevoegd dezelfde rechten uit te oefenen als de verkopende partij op grond van uw bestelling jegens u kan/kon uitoefenen. 7: MultiFactor B.V. is te allen tijde bevoegd eenzijdig de vordering op u over te dragen aan een derde partij.
Artikel 5: Kosten betaalopdracht 1: Indien er (bancaire) verwerkingskosten van uw betalingsopdracht(en) worden gerekend, komen deze voor uw eigen rekening en risico. 2: Als u kiest om via automatische incasso of eenmalige machtiging te betalen bent u verplicht zorg te dragen voor voldoende saldo op het door u opgegeven rekeningnummer. 3: Indien een poging tot afschrijving van het verschuldigde bedrag niet slaagt, maakt dat u toerekenbaar tekort schiet (wanprestatie pleegt). Dientengevolge bent u verplicht de daaruit voortvloeiende schade te vergoeden, terwijl u niet ontslagen bent van uw oorspronkelijke betalingsverplichtingen. Als het verschuldigde bedrag niet van uw rekening kan worden geïncasseerd, kan MultiFactor B.V. een boete aan u in rekening brengen welke 4% van de verschuldigde hoofdsom bedraagt. 4: U heeft wettelijk gezien tot één dag voor de incassotransactie de mogelijkheid om de incasso-opdracht te herroepen. In dat geval is artikel 6.2. van toepassing en kan MultiFactor eveneens naast het bepaalde in artikel 6 een boete in rekening brengen welke 4% van de verschuldigde hoofdsom bedraagt.
Artikel 6: Adreswijziging 1: Het is verplicht om MultiFactor B.V. op de hoogte te stellen van iedere adres en e-mail wijziging. U wordt geacht woonachtig te zijn op het laatst bij MultiFactor B.V. bekende adres indien geen adreswijziging is ontvangen. 2: U kunt adreswijzigingen schriftelijk of per email doorgeven aan de supportafdeling van MultiFactor B.V., Postbus 37159, 1030AD Amsterdam, email: support@mulitfactor.nl 3: MultiFactor gaat uit van de juistheid van de door u verstrekte gegevens. De digitale factuur wordt verzonden naar het e-mailadres dat is gebruikt bij de overeenkomst of dat anderszins aan MultiFactor is doorgegeven. Een foutief doorgegeven e-mailadres is voor het risico van de rekeninghouder.
Artikel 7: Betaaltermijn en betalingsvoorwaarden 1: Het voor uw aankopen verschuldigde bedrag dient binnen een termijn van 15 dagen na factuurdatum geheel, zonder enige aftrek of verrekening door MultiFactor B.V. ontvangen te zijn, tenzij schriftelijk een andere termijn met u is overeengekomen. 2: Als u het verschuldigde bedrag niet binnen de in lid 1 genoemde termijn betaalt, is het verschuldigde bedrag direct opeisbaar en bent u zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. MultiFactor B.V. stuurt u een e-mailbericht om u te wijzen op overschrijding van de betalingstermijn en verzoekt u het verschuldigde bedrag aan MultiFactor te voldoen. 3: Indien u aan deze herinnering geen gehoor geeft, zal u een derde herinnering van
38
MultiFactor B.V. per e-mail ontvangen. Het verschuldigde bedrag zal opgehoogd worden met € 7.50 administratiekosten. Wanneer u ook aan deze herinnering geen gehoor geeft, zal MultiFactor B.V. u een sommatie sturen. De administratiekosten worden nogmaals worden verhoogd met €12.50, in totaal bedraagt dit €20,-. 4:Vanaf de datum waarop u in verzuim verkeert, is MultiFactor B.V. gerechtigd de wettelijke rente per maand te berekenen over het door u verschuldigde bedrag. U bent bovendien administratiekosten verschuldigd in verband met de door MultiFactor B.V. verzonden betalingsherinneringen, eveneens zal MultiFactor B.V. alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening, zowel buiten rechte als gerechtelijk, aan u in rekening brengen. 5: Indien u kiest voor automatische incasso of eenmalige machtiging is MultiFactor B.V. gerechtigd het totaal verschuldigde bedrag inclusief kosten en rente door middel van automatische incasso of eenmalige machtiging van uw rekening af te schrijven. 6: Indien er door uw toerekenbaar tekortschieten (wanprestatie) extra (administratieve) kosten worden gemaakt, worden deze kosten op u verhaald. Deze extra (administratieve) kosten worden verrekenend met de door u gedane betalingen. Pas nadat volledige betaling van door u verschuldigde (administratieve) kosten heeft plaatsgevonden, wordt uw betaling in mindering gebracht op de hoofdsom van het oorspronkelijk door u verschuldigde (factuur)bedrag en btw. 7: Voor het toezenden van betalingsherinnering(en) en het in rekening brengen van incassokosten bij de overschrijding van de betalingstermijn, wordt gebruik gemaakt van het door u opgegeven en het door u op juistheid gecontroleerde e-mailadres. Het niet (kunnen) ontvangen van een e-mail, laat onverlet dat u verantwoordelijk bent voor het op tijd betalen van het gehele factuurbedrag, alsmede de in rekening gebrachte incassokosten.
Artikel 8: Behandeling van persoonsgegevens 1: Uw privacy wordt door MultiFactor B.V. gerespecteerd. MultiFactor B.V. draagt er zorg voor dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Als u kiest voor de achteraf betaalservice van MultiSafepay, zullen er persoonsgegevens gevraagd worden. Deze gegevens worden gebruikt voor het beoordelen van uw aanvraag, ter voorkoming en bestrijding van fraude, voor statistische analyse en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. In verband met een verantwoord acceptatiebeleid kan MultiSafepay. een gegevenstoets uitvoeren. 2: De gegevenstoets kan gebruikt worden voor risico-beheersing en om fraude tegen te gaan. De door u verstrekte gegevens worden opgenomen in het relatiebestand van Multisafepay. Dit is noodzakelijk voor de financiële afhandeling van de door u geplaatste bestellingen. Bij opname van uw gegevens in het relatiebestand van MultiSafepay B.V. wordt gecontroleerd of u overige financiële verplichtingen hebt openstaan. 3: Als u de financiële verplichtingen voortkomende uit de door u geplaatste bestelling/aangegane overeenkomst niet nakomt, wordt dit door MultiFactor B.V. in haar relatiebestand geregistreerd om verdere financiële risico’s voor MultiFactor B.V. en haar opdrachtgevers te beperken. Eveneens worden deze gegevens geregistreerd ten behoeve van kredietwaardigheidtoetsing. MultiFactor B.V. kan hierbij gebruik maken van gespecialiseerde derden die MultiFactor B.V. van extra data voorzien. De verwerking van persoonsgegevens is in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. 4: Uw persoonsgegevens kunnen door MultiFactor B.V. gebruikt worden om u te informeren over voor u relevante producten en diensten. Indien u niet wilt dat uw gegevens hiervoor
39
worden gebruikt, dient u dit uitdrukkelijk schriftelijk aan MultiFactor B.V. te melden. MultiFactor B.V. blokkeert vervolgens uw persoonsgegevens. MultiFactor B.V. verwijst u voor verdere informatie naar haar privacy statement. De gegevensverwerkingen binnen MultiFactor B.V. zijn gemeld bij het College bescherming persoonsgegevens.
Artikel 9: Aansprakelijkheid 1: MultiFactor B.V. kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen. MultiFactor B.V. is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving. 2. Merchant dient zorg te dragen voor een correcte en deugdelijke levering van de bestelling. MultiFactor is niet verantwoordelijk voor onjuiste, gebrekkige leveringen, noch voor leveringen die niet zijn geleverd/verzonden, dan wel foutief zijn geleverd/verzonden. 3: Indien MultiFactor B.V., om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
Artikel 10: Toepasselijk recht en bevoegde rechter 1: MultiFactor is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55878512, statutair gevestigd Kraanspoor 39, 1033SC Amsterdam. De website: www.multifactor.nl 2: De contactgegevens van MultiFactor MultiFactor, Kraanspoor 39, 1033SC Amsterdam of Postbus 37159, 1030 AD Amsterdam. Telefonisch zijn we bereikbaar op nummer 020-8500533. Per e-mail: support@multifactor.nl Website: www.multifactor.nl Openingstijden: maandag t/m donderdag 08:00-17:30, vrijdag van 08:00-17:00. 3: MultiSafepay staat onder toezicht van de Nederlandse Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële markten (AFM). 4: Op elke overeenkomst tussen u en MultiFactor B.V. is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij de wet nadrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst. 5: De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
Privacy Statement MultiFactor B.V.
MultiFactor hecht veel waarde aan de bescherming van de privacy en de verwerking van persoonsgegevens. Indien u de website bezoekt of gebruik maakt van de diensten van MultiFactor worden uw persoonlijke gegevens verzameld en verwerkt in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving. Door het bezoeken van de website of indien u gebruik maakt van de diensten van Multifactor, gaat u akkoord met het privacybeleid.
40
MultiFactor (en MultiSafepay) nemen de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer bijzonder serieus. Wij willen expliciet benadrukken dat wij handelen conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Gedurende uw bezoek op deze website kan het mogelijk zijn dat MultiFactor persoonsgegevens van u verzamelt. MultiFactor wil echter benadrukken dat uw privacy wordt gerespecteerd.

 

 

Artikel 14 - Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 kalenderdagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 kalenderdagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

Artikel 15 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadelen van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

Alle prijzen zijn in euro's en incl. BTW. Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden

©Quinmo, 2013 alle rechten voorbehouden. KvK 557.606.86, BTW NL255.780.710.B01

 

Algemene Voorwaarden - quinmo.eu

 

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »

GRATIS VERZENDING

boven € 40,00

GRATIS RETOURNEREN

binnen 15 dagen

ALTIJD OP VOORRAAD

Meer dan 2.500 artikelen

NIET THUIS ?

Wij leveren ook naar Parcelshops

 

 

is toegevoegd aan uw winkelwagen.

Niet op voorraad

Het gewenste aantal voor “” is niet beschikbaar.